Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Cách 1: Phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu, chi từ ghi chép kế toán

 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng CĐKT

Báo cáo lãi lỗ

Lợi nhuận trước thuế

X

Khấu háoTCĐ

X

X

Các khoản dự phòng

Dự phòng CK trừ dự phòng DK

Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá

Chênh lệch tỷ giá CK trừ chênh lệch tỷ giá ĐK

Lãi lỗ hoạt động đầu tư

X

Chi phí lãi vay

X

(Tăng)/giảm các khoản phải thu

Phải thu CK trừ Phải thu ĐK

(Tăng)/giảm hàng tồn kho

Hàng tồn kho CK trừ hàng tồn kho ĐK

Tăng/(giảm) các khoản phải trả

Phải trả CK trừ phải trả ĐK

(Tăng)/giảm chi phí trả trước

Chi phí trả trước CK trừ chi phí trả trước ĐK

Tiền lãi vay đã trả

Lãi phải trả ĐK + lãi phải trả PS trong kỳ - lãi phải trả CK

Thuế thu nhập đã nộp

Thuế TN phải trả ĐK + Thuế TN phải trả PS trong kỳ - Thuế TN phải trả CK

Tiền thu/chi khác từ HĐKD

Cách 2: Điều chỉnh doanh thu, giá vốn hàng bán và các khoản mục khác trong báo cáo kết quả kinh doanh

Tổng hợp từ các sổ chi tiết thu và chi tiền, đối chiếu với các sổ kế toán liên quan

Cộng

Trừ

Tiền thu bán hàng

DT thuần

Phải thu đầu kỳ

Phải thu cuối kỳ và các khoản nợ xoá sổ

Tiền trả cho người bán

Giá vốn hàng bán

Tồn kho cuối kỳ và Phải trả đầu kỳ

Tồn kho cuối kỳ và phải trả cuối kỳ

Tiền trả cho CF HDKD

Chi phí HDKD trong kỳ

Chi phí phải trả đầu kỳ và chi phí trả trước cuối kỳ

Chi phí trả trước DK và CF phải cuối kỳ ; chi phí KH và CF không bằng tiền khác