Kế toán


Thảo luận VAS 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

VAS 24 – Baựo caựo lửu chuyeồn tieàn teọ

Mục đích: Hệ thống hoá nội dung các chuẩn mực kế toán, giải thích và làm rõ một số nội dung, khái niệm trong chuẩn mực.

 

 
Thảo luận VAS 14 - Doanh thu và Thu nhập khác

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

VAS 14 – Doanh thu và thu nhập khác

Mục đích: Hệ thống hoá nội dung các chuẩn mực kế toán, giải thích và làm rõ một số nội dung, khái niệm trong chuẩn mực.

 

 
Thảo luận VAS 3 – Tài sản cố định hữu hình

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

VAS 3 – Tài sản cố định hữu hình

Mục đích: Hệ thống hoá nội dung các chuẩn mực kế toán, giải thích và làm rõ một số nội dung, khái niệm trong chuẩn mực.

 

 
Thảo luận về VAS 02 - Hàng tồn kho

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

Mục đích: Hệ thống hoá nội dung các chuẩn mực kế toán, giải thích và làm rõ một số nội dung, khái niệm trong chuẩn mực.

 

 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL