Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 12 năm 2019

Cập nhật các chính sách nổi bật về thuế, lao động và các lĩnh vực liên quan trong tháng 12 năm 2020:

 

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng

2. Chính sách thuế đối với chi phí nhân viên đi công tác nghiên cứu thị trường

3. Chính sách thuế GTGT và TNDN đối với các khoản doanh nghiệp cho vay không tính lãi

4. Kê khai thuế cho hàng hóa xuất khẩu bị trả lại sau khi đã được hoàn thuế GTGT

 

download