Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 1 năm 2020

Xin gửi tới quý vị một khởi đầu năm mới tốt đẹp. Sau đây là một số vấn đề về tuân thủ thuế và lĩnh vực liên quan trong tháng 1 năm 2020:

 

1. Luật lao động 2019

2. Luật chứng khoán 2019

3. Chính sách về thủ tục hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư

4. Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử

5. Dự thảo sửa đổi bổ sung nghị định liên quan đến quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

 

download