Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 3 năm 2020

Một số quy định cập nhật về tuân thủ thuế và lĩnh vực liên quan trong tháng 3 năm 2020:

 

Thuế

 

1. Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

2. Giao dịch liên kết khi công ty vay từ các cá nhân là thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành công ty 

3. Sửa đổi bổ sung quy định về nộp thuế môn bài

 

Lao động

 

1. Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

2. Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

3. Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch Covid-19

 

download