Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 7 năm 2020

24/07/2020

RBK Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 07/2020:

1. Công văn số 1930/CT-TTHT hướng dẫn về xác định chi phí được trừ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với chi phí khấu hao ghi nhận trong giai đoạn tạm dừng sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19

2. Công văn số 2835/TCT-TTKT hướng dẫn về việc thực hiện các quy định của Nghị định số 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”) về áp dụng mức khống chế chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

3. Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020 cho doanh nghiệp cótổngdoanh thu dưới 200 tỷ đồng

 

Tải về