Ngành nghề

Showing 2 of 2 articles
Published by |on 1 Tháng Chín, 2022

Theo Nghị định 58, 2022 về quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại Việt Nam, các tổ chức phải có nghĩa vụ sau (Điều 21): 1. Đăng ký và hoạt động, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Các hành vi vi phạm pháp […]

Published by |on

Nghị định 58/2022/NĐ-CP vừa được ban hành ngày 31/8/2022 (thay thế Nghị định 12/2012/NĐ-CP) về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Theo Nghị định 58, 2022, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam có các quyền chủ yếu sau: Hưởng […]

Showing 2 of 2 articles