Lộ trình áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (“IFRS”) tại Việt Nam (VFRS)

 

31/7/2020

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Chi tiết về lộ trình áp dụng, Quý khách vui lòng xem tại đây.