Khách hàng

Chúng tôi phục vụ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài quy mô nhỏ và vừa, các văn phòng đại diện và các tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam.

Các công ty cổ phần của Việt Nam đang tăng trưởng về quy mô và lĩnh vực hoạt động cũng là những đối tượng chúng tôi dành sự quan tâm đặc biệt