Dich vụ

Các dịch vụ chính mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng

Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo

 • Kiểm toán theo luật định tại Việt Nam
 • Kiểm toán báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế hoặc các chế độ kế toán cụ thể khác
 • Soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho tập đoàn, tổng công ty hoặc cho mục đích cụ thể khác
 • Soát xét và tổng hợp báo cáo tài chính
 • Soát xét thông tin tài chính theo các thủ tục thỏa thuận trước
 • Kiểm toán nội bộ thuê ngoài
 • Thiết kế và/hoặc soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ

Dịch vụ thuế

 • Tuân thủ thuế
 • Tư vấn về khuyến khích và miễn giảm thuế
 • Kiểm toán và soát xét cho mục đích thuế

Dịch vụ tư vấn thuế Mỹ

 • Kê khai thuế cho quỹ và công ty quản lý
 • Nộp tờ khai thuế cho bang và thành phố
 • Lập báo cáo thường niên cho công ty nước ngoài
 • Chuẩn bị mẫu 1099
 • Phân tích FIN 48
 • Hỗ trợ kiểm toán thuế Liên bang & bang

Dịch vụ kế toán

 • Hỗ trợ dịch vụ kế toán
 • Kế toán cho các tổ chức phi chính phủ/dự án
 • Thẩm định tài chính
 • Xây dựng các mô hình tài chính
 • Hợp nhất báo cáo tài chính

Tư vấn và tư vấn tài chính doanh nghiệp

 • Tư vấn dự án
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Soát xét hoạt động
 • Cấu trúc quản lý doanh nghiệp
 • Tuyển nhân sự quản lý cao cấp

Dịch vụ cho NGO

 • Dịch vụ kiểm toán
 • Xây dựng hệ thống kế toán và báo cáo tài chính
 • Hỗ trợ thực hiện dự án

Khách hàng Nhật Bản

 • Dịch vụ kế toán
 • Kiểm toán báo cáo tài chính
 • Dịch vụ thuế
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép đầu tư

Dịch vụ chuyển giá

 • Đánh giá rủi ro
 • Tư vấn lập hồ sơ và tuân thủ
 • Tư vấn kiểm toán
 • Tư vấn thỏa thuận xác định giá trước
 • Tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính
 • Lập kế hoạch chuyển giá