Một số lưu ý tuân thủ cho hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại VN từ 1.11.2022

Written by |on 1 Tháng Chín, 2022

Theo Nghị định 58, 2022 về quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại Việt Nam, các tổ chức phải có nghĩa vụ sau (Điều 21):

1. Đăng ký và hoạt động, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức PCPNN sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Phối hợp với các cơ quan đối tác Việt Nam triển khai hoạt động theo địa bàn và lĩnh vực đăng ký quy định tại Giấy đăng ký.

3. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy đăng ký, tổ chức PCPNN thông báo về việc mở, sử dụng hoặc thay đổi tài khoản giao dịch tại Việt Nam.

4. Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy đăng ký được cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tổ chức PCPNN thông báo về kế hoạch triển khai hoạt động cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức PCPNN có hoạt động hoặc có dự kiến hoạt động.

5. Lập báo cáo hoạt động định kỳ hàng năm và đột xuất theo yêu cầu, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tới Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ có chức năng quản lý nhà nước hoạt động của tổ chức PCPNN theo ngành, lĩnh vực và Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN. Báo cáo tập theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 18 của tháng cuối kỳ báo cáo. Số liệu báo cáo được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

6. Cập nhật thông tin của tổ chức PCPNN lên cơ sở dữ liệu về các tổ chức PCPNN trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.