Chuẩn mực kế toán

Showing 27 of 27 articles
Published by |on 6 Tháng Bảy, 2022

(Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, […]

Published by |on

(Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: Xác định giá trị và […]

Published by |on 5 Tháng Bảy, 2022

Hai mươi sáu (26) chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được ban hành bởi Bộ Tài Chính theo các Quyết định 149/2001 (Đơt 1 – 4 chuẩn mực), Quyết định 165/2002 (Đợt 2 – 6 chuẩn mực), Quyết định 234/2002 (Đợt 3 – 6 chuẩn mực), Quyết định 12/2005 (Đợt 4 – 6 chuẩn […]

Showing 27 of 27 articles