Giới thiệu 26 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

Written by |on 5 Tháng Bảy, 2022

Hai mươi sáu (26) chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được ban hành bởi Bộ Tài Chính theo các Quyết định 149/2001 (Đơt 1 – 4 chuẩn mực), Quyết định 165/2002 (Đợt 2 – 6 chuẩn mực), Quyết định 234/2002 (Đợt 3 – 6 chuẩn mực), Quyết định 12/2005 (Đợt 4 – 6 chuẩn mực), Quyết định số 100/2005 (Đợt 5 – 4 chuẩn mực). Các chuẩn mực này được soạn thảo và ban hành theo Chuẩn mực Kế toán Quốc Tế (IAS), hay còn được gọi là Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) tại thời điểm ban hành. Tuy nhiên, đa phần các chuẩn mực đã ban hành này chưa được cập nhật theo các chuẩn mực IAS sửa đổi gần nhất.

Cùng với việc ban hành các chuẩn mực kế toán, Bộ Tài chính ban hành các thông tư hướng dẫn (Thông tư 161/2007, Thông tư 20/2006, Thông tư 21/ 2006) thực hiện áp dụng chuẩn mực. Thông thường, việc áp dụng chuẩn mực chỉ được thực hiện khi thông tư hướng dẫn được ban hành.

Các chuẩn mực VAS đã được ban hành sắp xếp theo số thứ tự như sau:

 1. VAS 1: Chuẩn mực chung
 2. VAS 2: Hàng tồn kho
 3. VAS 3: Tài sản cố định hữu hình
 4. VAS 4: Tài sản cố định vô hình
 5. VAS 5: Bất động sản đầu tư
 6. VAS 6: Thuê tài sản
 7. VAS 7: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
 8. VAS 8: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
 9. VAS 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
 10. VAS 11: Hợp nhất kinh doanh
 11. VAS 14: Doanh thu và thu nhập khác
 12. VAS 15: Hợp đồng xây dựng
 13. VAS 16: Chi phí đi vay
 14. VAS 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp
 15. VAS 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
 16. VAS 19: Hợp đồng bảo hiểm
 17. VAS 21: Trình bày báo cáo tài chính
 18. VAS 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
 19. VAS 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 20. VAS 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 21. VAS 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
 22. VAS 26: Thông tin về các bên liên quan
 23. VAS 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ
 24. VAS 28: Báo cáo bộ phận
 25. VAS 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
 26. VAS 30: Lãi trên cổ phiếu

Tham chiếu luật và quy định

Quyết định 149/2001 – Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 công bố 4 Chuẩn mực kế toán (Đợt 1)

Quyết định 165/2002 – Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 công bố 6 chuẩn mực kế toán (Đợt 2)

Quyết định 234/2003 – Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 công bố 6 chuẩn mực kế toán (Đợt 3)

Quyết định 12/2005 – Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 công bố 6 chuẩn mực kế toán (Đợt 4)

Quyết định 100/2005 – Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 công bố 4 Chuẩn mực kế toán (Đợt 5)

Thông tư 20/2006 – Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định 12 năm 2005

Thông tư 21/2006 – Thông tư 21/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định 100 năm 2005

Thông tư 161/2007 – Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định 149 năm 2001 và Quyết định 165 năm 2001 và Quyết định 234 năm 2003