Thuế

Showing 2 of 2 articles
Published by |on 8 Tháng Sáu, 2022

Thuế nhà thầu nước ngoài được quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 6 tháng 8 năm 2014. Đối tượng chịu thuế nhà thầu nước ngoài Tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài: kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ […]

Published by |on 26 Tháng Năm, 2022

Tại Việt Nam, vấn đề về chuyển giá trong giao dịch liên kết trở thành chủ đề lớn liên quan đến tuân thủ thuế của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong những năm gần đây. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và các mối liên hệ ngày […]

Showing 2 of 2 articles