Dịch vụ chuyển giá

Nền kinh tế thị trường quốc tế đang có nhiều dịch chuyển, các cơ quan hữu quan các nước đang tìm cách để bảo vệ phần thu ngân sách từ thuế. Chính phủ Việt Nam trong thời gian gần đây cũng bắt đầu tăng cường việc thanh tra quyết toán thuế về chuyển giá, đăc biệt đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhiều năm lỗ lũy kế. Thông tư 117/2005/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2005, Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2010 và Nghị định 20/2017/ ND-CP ra ngày 24 tháng 2 năm 2017 cung cấp hướng dẫn về các giao dịch liên kết.

Các chuyên gia dịch vụ tư vấn chuyển giá của Russell Bedford KTC có nhiều kinh nghiệm và được hỗ trợ bởi hệ thống các chuyên gia chuyển giá toàn cầu từ các thành viên của Hiệp hội trên toàn thế giới, đặc biệt là các chuyên gia chuyển giá từ các công ty tư vấn tại Russell Bedford Hongkong và Russell Bedford Malaysia. Các chuyên gia toàn cầu giúp chúng tôi có cái nhìn toàn diện trên toàn cầu, đồng thời hiểu rõ sự khác biệt của các nước trong khu vực.

Các dịch vụ chuyển giá bao gồm:

  • Soát xét và Đánh giá rủi ro
  • Lập báo cáo chuyển giá và báo cáo tuân thủ cho doanh nghiệp
  • Tư vấn về giải trình về chuyển giá
  • APA – Tư vấn về thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế
  • Tư vấn tuân thủ các quy định của Nhà nước về chuyển giá
  • Hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn phương pháp chuyển giá phù hợp