Dịch vụ kế toán

Dựa trên những nhu cầu về báo cáo tài chính và kế toán của các khách hàng, Russell Bedford KTC  đã thiết kế các dịch vụ kế toán để hỗ trợ doanh nghiệp như sau:

Thiết kế và xây dựng hệ thống kế toán

-Xây dựng chính sách và quy trình kế toán

-Đăng ký và tư vấn Hệ thống Kế toán Việt Nam

-Đào tạo nhân viên

-Tư vấn lựa chọn phần mềm kế toán

Dịch vụ kế toán thuê ngoài

-Kế toán, lập và tổng hợp báo cáo tài chính

-Cử nhân viên kế toán làm việc ngắn hạn

-Lập báo cáo thuế bao gồm tờ khai thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp và các báo cáo thuế theo luật định khác

-Chuyển đổi và soát xét báo cáo tài chính theo các nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận chung khác như Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, Hệ thống Kế toán Anh, Hệ thống Kế toán Mỹ và Hệ thống Kế toán Singapore

Dịch vụ kế toán quản trị

-Lập ngân sách và dự toán

-Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ và dự báo dòng tiền

-Đánh giá hệ thống kế toán, tối ưu hóa hệ thống và nâng cao chất lượng quy trình hoạt động.