Dịch vụ tổ chức phi chính phủ

Russell Bedford KTC cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho các dự án NGO nhằm giúp các dự án hoàn thành mục tiêu đề ra và nâng cao quy trình hoạt động của dự án. 

Dịch vụ kiểm toán

-Kiểm toán dự án thường niên

-Kiểm toán kết thúc dự án

-Kiểm toán dự án theo yêu cầu

Xây dựng hệ thống kế toán và báo cáo tài chính

-Thiết kế và xây dựng hệ thống kế toán

-Xây dựng quy trình mua sắm và kiểm soát

-Cử nhân viên kế toán làm việc ngắn hạn

-Tư vấn lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp

-Lập báo cáo tài chính và đào tạo nhân viên

-Lập ngân sách và dự toán/Lập ngân sách tiền mặt hàng tháng/năm

-Các dịch vụ tư vấn thuế và lương

Hỗ trợ thực hiện dự án

-Soạn thảo cẩm nang dự án

-Xây dựng hệ thống báo cáo dự án như Kế hoạch hoạt động chung và ngân sách, kế hoạch hoạt động năm, báo cáo quý, giữa năm, hằng năm theo yêu cầu của nhà tài trợ

-Hỗ trợ hành chính

-Thực hiện soát xét độc lập báo cáo dự án