Tư vấn và tư vấn tài chính doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn chất lượng nhằm đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Các dịch vụ về Giao dịch và Tái cấu trúc

-Dịch vụ về Giao dịch:

-Rà soát đặc biệt (Mua bán & Nhà cung cấp)

-Xây dựng cấu trúc Giao dịch

-Xây dựng mô hình tài chính

-Lập Bản chào/Cáo bạch

-Hỗ trợ sau thương vụ

-Tài chính doanh nghiệp:

-Tư vấn huy động vốn và tái cấu trúc tài chính

-Mua bán & Sáp nhập

-Phát hành riêng lẻ

-Định giá

-Tái cơ cấu.

Các dịch vụ tư vấn về rủi ro

-Dịch vụ Kiểm toán Nội bộ thuê ngoài

-Rà soát Kiểm toán Nội bộ, Dịch vụ tư vấn rủi ro:

-Kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro

-Quản trị Doanh nghiệp

-Quản trị rủi ro doanh nghiệp

-Rà soát hệ thống kiểm soát lập báo cáo tài chính.