admin

Showing 4 of 4 articles
Published by |on 1 Tháng Chín, 2022

Theo Nghị định 58, 2022 về quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại Việt Nam, các tổ chức phải có nghĩa vụ sau (Điều 21): 1. Đăng ký và hoạt động, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Các hành vi vi phạm pháp […]

Published by |on

Nghị định 58/2022/NĐ-CP vừa được ban hành ngày 31/8/2022 (thay thế Nghị định 12/2012/NĐ-CP) về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Theo Nghị định 58, 2022, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam có các quyền chủ yếu sau: Hưởng […]

Published by |on 8 Tháng Sáu, 2022

Thuế nhà thầu nước ngoài được quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 6 tháng 8 năm 2014. Đối tượng chịu thuế nhà thầu nước ngoài Tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài: kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ […]

Published by |on 10 Tháng Ba, 2022

Tiền lương Tiền lương là một khoản bằng tiền hoặc hiện vật do doanh nghiệp trả cho người lao động theo thỏa thuận giữa hai bên. Cách hình thức trả lương Theo Luật Lao động 2019 và Nghị định 145 năm 2020, có ba (3) hình thức trả lương phổ biến sau: Trả lương theo […]

Showing 4 of 4 articles