Giao dịch liên kết

Showing 1 of 1 articles
Published by |on 26 Tháng Năm, 2022

Tại Việt Nam, vấn đề về chuyển giá trong giao dịch liên kết trở thành chủ đề lớn liên quan đến tuân thủ thuế của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong những năm gần đây. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và các mối liên hệ ngày […]

Showing 1 of 1 articles