Dịch vụ thuế

Các dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi cung cấp các giải pháp thức tế nhưng đầy sáng tạo giúp các doanh nghiệp luôn tuân thủ với các quy định và luật thuế của Nhà nước Việt Nam. Các dịch vụ chủ chốt bao gồm:

Tuân thủ thuế

-Soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích thuế

-Kê khai hàng tháng và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng

-Hỗ trợ xin hoàn thuế giá trị gia tăng

Tư vấn thuế

-Tư vấn về các miễn giảm và khuyến khích thuế

-Hỗ trợ đăng ký mã số thuế và mua hóa đơn đỏ

-Tư vấn thuế tuân thủ với chính sách hiện hành

-Hỗ trợ liên hệ, làm việc và tiếp xúc với cơ quan và cán bộ thuế của nhà nước

Khảo sát toàn diện hệ thống thuế

-Khảo sát toàn diện hệ thống thuế là việc kiểm tra tính tuân thủ của doanh nghiệp với các chính sách thuế từ đó phát hiện các vấn đề chưa tuân thủ và/hoặc bất lợi về thuế nhằm đề ra các giải pháp tình thế cũng như dài hạn cho tương lai.