ĐIỂM MỚI LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

(22/09/2020)

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật DN 2020”) thay thế Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 (“Luật DN 2014”). Luật DN 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với các điểm chính như sau:
1. Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước
2. Thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp
3. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng
4. Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ " Địa điểm kinh doanh"
5. Sửa quy định về quyền của cổ đông phổ thông
6. Bỏ quy định "Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp"
7. Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh
8. Doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban Kiểm soát