Tài chính và kế toán
Các dịch vụ kế toán

Các dịch vụ kế toán

Các doanh nghiệp cần đưa ra quyết định dựa trên những thông tin tài chính tin cậy và kịp thời. Đó là những thông tin giúp doanh nghiệp có thể phân tích và dự đoán. Do vậy, báo cáo tài chính cũng như các thông tin kế toán không chỉ cần chính xác, kịp thời và nhất quán mà còn phải liên hệ trực tiếp đến các chỉ số phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp, để doanh nghiệp có khả năng phân tích và đưa ra kế hoạch cho những kỳ tiếp theo.
 
Các dịch vụ kế toán

Dựa trên những nhu cầu về báo cáo tài chính và kế toán của các khách hàng, RBK đã thiết kế các dịch vụ kế toán để hỗ trợ doanh nghiệp như sau:

Thiết kế và xây dựng hệ thống kế toán:
 • Xây dựng chính sách và quy trình kế toán
 • Đăng ký và tư vấn Hệ thống Kế toán Việt Nam
 • Đào tạo nhân viên
 • Tư vấn lựa chọn phần mềm kế toán

Dịch vụ kế toán thuê ngoài:

 • Kế toán, lập và tổng hợp báo cáo tài chính
 • Cử nhân viên kế toán làm việc ngắn hạn
 • Lập báo cáo thuế bao gồm tờ khai thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp và các báo cáo thuế theo luật định khác
 • Chuyển đổi và soát xét báo cáo tài chính theo các Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận chung khác như Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, Hệ thống Kế toán Anh, Hệ thống Kế toán Mỹ và Hệ thống Kế toán Singapore

Dịch vụ kế toán quản trị:

 • Lập ngân sách và dự toán
 • Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ và dự báo dòng tiền
 • Đánh giá hệ thống kế toán, tối ưu hóa hệ thống và nâng cao chất lượng quy trình hoạt động

Đội ngũ chuyên nghiệp
RBK có một đội ngũ nhân viên kế toán chuyên nghiệp, lành nghề có bằng Kế toán và Kiểm toán hành nghề ở trong và ngoài nước. Với đội ngũ chuyên nghiệp này, RBK tin tưởng có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ kế toán đảm bảo được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.