Kế toán
QUY ĐỊNH VỀ BAN KIỂM SOÁT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Nâng cao vai trò của kiểm soát trong Công ty, Luật Doanh nghiệp đã có các điều khoản liên quan tới việc thiết lập Ban Kiểm soát trong Công ty cổ phần. Cùng với việc tăng cường quản trị Công ty, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về Quản trị Công ty (Corporate Governance) áp dụng với Công ty đại chúng. Cùng với sự phát triển của Doanh nghiệp, ngày 22 tháng 1 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp.

 
Các loại kiểm soát nội bộ và giải pháp tương ứng trong doanh nghiệp

Kiểm soát bán hàng và giao hàng

- Cam kết hợp lý về lịch giao hàng: Trước khi cam kết về ngày giao hàng hoặc một cách thức khác thì Nhân viên bán hàng cần được phê duyệt.

- Nhận đơn đặt hàng đúng với điều khoản và điều kiện: Mẫu đơn đặt hàng chuẩn và có đánh số trước cùng chữ ký duyệt của người có thẩm quyền khi chấp nhận đơn đặt hàng.

 
Phân tích khả năng thanh toán

Phân tích tính thanh khoản là việc dựa vào thông tin về các khoản tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn của công ty nhằm đánh giả tình trạng tài chính trong ngắn hạn của công ty. Có hai chỉ số tài chính quan trọng mà doanh nghiệp cần quan tâm khi phân tích tính thanh khoản của công ty: tỷ số thanh toán ngắn hạn và tỷ số thanh toán nhanh.

 
«Bắt đầuLùi1234567Tiếp theoCuối»